Tehnička dokumentacija | Interplan ekološki inženjering

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

Tvrtka Interplan d.o.o. već niz godina uspješno obavlja poslove vezane uz izradu razne ekološke dokumentacije. Brojne reference dokazuju kvalitetu.

Prije svega izrađujemo:

  • STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
  • OPERATIVNE PLANOVE INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA
  • ELABORATE ZA ISHOĐENJE VODOPRAVNIH DOZVOLA
  • ELABORATE ZA IPARD PROGRAME
  • ELABORATE ZA EBRD
  • OSTALU EKOLOŠKU DOKUMENTACIJU

 


REFERENTNA LISTA 1988.g. – 2008.g. – STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

01

Studija o utjecaju na okoliš objekta dogradnje za AUTOTRANSPORT, Karlovac 1988.g.

02

Prethodna Studija o utjecaju na okoliš stočnog terminala Bršica za LUKU –Rijeka 1989.g.

03

Studija o utjecaju na okoliš BADEL – BAP, Zagreb, 1990.g.

04

Studija o utjecaju na okoliš KARLOVAČKE PIVOVARE, Karlovac, 1991.g.

05

Cjelovita Studija o utjecaju na okoliš objekata INA Naftaplina na okoliš Ivanić Grad za INA – CNP Zagreb, 1995.g.

06

Studija o utjecaju na okoliš TE – TO Osijek – dio, za INA – CNP Zagreb, 1995.g.

07

Studija o utjecaju na okoliš terminala tekućeg plina LNG na otoku Krku-dio, za INA-CNP Zagreb, 1995.g.

08

Studija o utjecaju na okoliš produktovoda Sisak – Zagreb, za INA – CNP Zagreb, 1996.g.

09

Studija o utjecaju na okoliš priključnog naftovoda Dugo Selo, za INA – CNP Zagreb, 1997.g.

10

Studija o utjecaju na okoliš golf igrališta Dolina kardinala, Krašić, 1997.g.

11

Studija o utjecaju na okoliš prenamjene naftovoda u plinovod Vinkovci – Negoslavci za INA-CNP Zagreb, 1998.g.

12

Studija o utjecaju na okoliš magistralnog plinovoda Kutina-Slavonski Brod, za INA – CNP Zagreb, 1998.g.

13

Studija o utjecaju na okoliš ZRAČNE LUKE Zagreb, za INA – CNP Zagreb, 1998.g.,

14

Studija o utjecaju na okoliš golf igrališta NIVA CENTRA u Jastrebarskom 1998.g.

15

Studija o utjecaju na okoliš sanacije postojeće deponije smeća Ilovac – Karlovac u Karlovcu 1999.g.

16

Studija o utjecaju na okoliš golf igrališta u Ližnjanu, 1999.g.

17

Studija o utjecaju na okoliš nove deponije komunalnog otpada za GRAD KARLOVAC, na lokaciji Popović brdo

18

Program zaštite okoliša Karlovačke županije, usvojen na Županijskoj skupštini Karlovačke županije 30.03.2000.g.

19

Studija o utjecaju na okoliš plinovoda Kutina – Zagreb istok za INA-CNP Zagreb, 2000.g.

20

Studija o utjecaju na okoliš kamenoloma i asfaltne baze, za IGM Tounj, 2000.g.

21

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije pogona za proizvodnju acetilena, za LINDE PLIN d.d., Mahično, 2000.g.

22

Studija o utjecaju na okoliš kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda općine Vodnjan, za HERCULANEA Pula, 2001

23

Studija o utjecaju na okoliš asfaltne baze u Donjoj Kladi, za STRABAG d.o.o., 2001

24

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje motela i benzinske stanice u Slavonskom Brodu, za ZOVKO d.o.o., 2001.g.

25

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje nove punionice sokova u Sv. Jani za JAMNICA d.d. 2001.g.

26

Studija o utjecaju na okoliš hrvatskog dijela međunarodnog plinovoda Dravaszerdahely – Donji Miholjac, , 2001.g.

27

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije državne ceste D-8, Opuzen-Raba, za Projektni biro PALMOTIĆEVA 45,.

28

Studija o utjecaju na okoliš zaobilaznice grada Krka, za HIDROELEKTRA-PROJEKT, Zagreb, 2001.g.

29

Studija o utjecaju na okoliš zaobilaznice Trpnja na Pelješcu, za HIDROELEKTRA-PROJEKT, 2001.g.

30

Studija o utjecaju na okoliš punionice izvorske vode u Gračacu, za tvrtku CEDAR d.o.o., 2001.g.

31

Studija o utjecaju na okoliš za novo privezište brodova u uvali Žrnovnica kod Senja, za AC ZUBAK d.o.o., 2002.g.

32

Studija o utjecaju na okoliš za asfaltnu bazu i kamenolom u Jarčem Polju tvrtke ASFALTI d.o.o., Karlovac, 2002.g.

33

Studija o utjecaju na okoliš objekata odvodnje i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda KARLOVAČKE PIVOVARE na lokaciji Dubovac Karlovac, 2002.g.

34

Studija o utjecaju na okoliš za kamenolom Zalužnica kod Vrhovina za GRATING d.o.o., Karlovac, 2002.g.

35

Studija o utjecaju na okoliš zaobilaznice grada Karlobaga za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, 2002.g.

36

Studija o utjecaju na okoliš prolaz ceste kroz grad Pag, za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, 2002.g.

37

Studija o utjecaju na okoliš prenamjene produktovoda Slobodnica – MRS Slavonski Brod u plinovod, za INP , 2002

38

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije državne ceste D-118, prolaz kroz Žrnovo, za Projektni biro PALMOTIĆEVA 45, Zagreb, 2002.g.

39

Studija o utjecaju na okoliš tvornice mineralne i izvorske vode u Apatovcu za BADEL 1862, Zagreb, 2003.g.

40

Studija o utjecaju na okoliš za povećanje kapaciteta tvornice betona za GRADNJA d.d., Osijek, 2003.g.

41

Studija o utjecaju na okoliš sjeverne varijante ceste Ponte Porton – Novigrad za HC d.o.o., Zagreb, 2003.

42

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje novog apartmanskog naselja u uvali Crnika kod Senja, za REGULUS ,2003.g.

43

Studija o utjecaju na okoliš svinjogojske farme u Velikoj Branjevini kod Čepina, za ŽITO d.o.o., Osijek, 2003.g.

44

Preliminarna studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i sanacije državne ceste D 8 na dionici Seline- Maslenički most, za HRVATSKE CESTE, 2003.g.

45

Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju «Zdravstveno turističkog kompleksa» u Ninu, naručitelj: ACES d.o.o., 2004.g.

46

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja rekonstrukcije i obnove državne ceste D 8 na dionici Pasjak-Šapjane , L = 2.380 m za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, 2003.

47

Studija o utjecaju na okoliš kolektorskog sustava, uređaja za pročišćavanje i ispusta otpadnih voda grada Novigrada, 2004.g.

48

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije šećerane Virovitica, Viro d.o.o., Virovitica, 2004

49

Studija o utjecaju na okoliš nove tvornice škroba u Belom Manastiru, za G&P partners Agribusiness Baranja d.o.o,

50

Studija o utjecaju na okoliš asfaltne baze na lokaciji Drenov Vrh, za STRABAG d.o.o., Kastav, 2004.g.

51

Studija o utjecaju na okoliš repro centar Velika Branjevina kod Čepina za ŽIITO d.o.o., Osijek, 2005

52

Studija o utjecaju na okoliš za klaonicu «ŽITO» na lokaciji Čepin, za ŽITO d.o.o., Osijek, 2005

53

Studija o utjecaju na okoliš za farmu krava muzara Punitovci, za KRDNIJA d.o.o., Punitovci, 2005

54

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje repro centra svinjogojstva na farmi “Lipine” za FARMA LIPINE d.o.o., 2005

55

Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju dvaju golf igrališta sa po 18 rupa na području Motovuna za GOLF RESORT ISTRA d.o.o., 2006

56

Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za proširenja farme muznih krava Mala Branjevina za IPK RATARSTVO-STOČARSTVO d.o.o., Osijek, 2005.g.

57

Studija o utjecaju na okoliš postojećeg milina u tvornicu stočne hrane za IPK CROATIA ŽITO d.o.o. iz Osijeka, 2005

58

Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na u radnoj zoni Dicmo, 2006.g.

59

Studija o utjecaju izgradnje svinjogojske farme Brod Pustara, Čeminac, naručitelj: SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, 2006

60

Studija o utjecaju na okoliš za proširenje farme muznih krava, Osilovac, za NEXE GRUPA d.o.o., Našice, 2006

61

Studija o utjecaju izgradnje svinjogojske farme Čeretinci, Markušica, naručitelj: SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, 2006

62

Studija o utjecaju na okoliš kamenoloma Johovo u općini Vojnić, za TEHNOKOP d.d., Vojnić, 2006.g.

63

Studija o utjecaju izgradnje asfaltne baze Gradec-Vrbovec, za ŽUPANIJSKE CESTE, Zagreb, 2006

64

Studija o utjecaju na okoliš klaonice svinja u Dardi za BELJE d.d., naručitelj: ATP projektiranje Zagreb, 2006

65

Studija o utjecaju izgradnje asfaltne baze Vrgorac, za HIDROELKETRA-NISKOGRADNJA, Zagreb, 2006

66

Studija o utjecaju izgradnje nove tvornice alkoholnih pića, za MARASKU d.d., Zadar, 2006

67

Studija o utjecaju izgradnje svinjogojske farme Kozaracnaručitelj: SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, u 2006

68

Studija o utjecaju na okoliš farme muznih krava i rasplodnog pomlatka Lovas, za PZ LOVAS, 2006

69

Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije tehnoloških objekata u tvornici «Karolina» u Osijeku, naručitelj: SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, 2006

70

Studija o utjecaju na svinjogojske farme Podlugovi, za BELJE d.d. -naručitelj: SIRRAH projekt d.o.o., Osijek, 2007

71

Studija o utjecaju na okoliš zaobilaznice grada Bjelovara za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb,

72

Studija o utjecaju na okoliš čvor Novigrad – Lišnjica za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, 2007

73

Studija o utjecaju na okoliš proizvodnih objekata BADELA 1862 na lokaciji Rakovec kod Zeline za BADEL, Zagreb, 2007

74

Studija o utjecaju na okoliš nove punionice izvorske vode za JAMICA d.d., Zagreb, 2007

75

Studija o utjecaju na okoliš zaobilaznice Disma za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, u izradi

76

Studija o utjecaju na okoliš farme svinja za uzgoj nazimica (30-110 kg) sa oko 705 uvjetnih grla na lokaciji k.o. Erdut , za IPK KANDIT d.d., Osijek, u izradi

77

Studija o utjecaju na okoliš farme tovne junadi kapaciteta oko 900 uvjetnih grla na lokaciji Veliki Zdenci, za GRANOLIO d.o.o., Zagreb, u izradi

78

Studija o utjecaju na okolišizgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u tvornici šećera Kandit Premijer, za Kandit premijer d.o.o., Osijek, 2007.

79

Studija o utjecaju na okoliš spojne ceste Istarski ipsilon – Lindarski križ za HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb, 2007

80

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje turističkog naselja «Ninsko blato»za REKRACIJSKO TURISTIČKI CENTAR NIN d.o.o., Nin, 2008

81

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje proizvodnog pogona na lokaciji Resnik u Zagrebu za TEHNIKA-PROJEKTIRANJE d.o.o., Zagreb, 2008.

82

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje državne ceste Zdenčina – Lasinjaza HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb., 2008.

83

Studija o utjecaju na okoliš izgradnje obilaznice Dicmaza HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb., 2008.

 


REFERENTNA LISTA 1988.g. – 2008.g. – STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

PLANOVI INTERVENTNIH MJERA, VODOPRAVNE DOZVOLE, OSTALO

01

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za tvrtku Badel-vinoprodukt, Zagreb, 1990.g.

02

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za tvrtku Badel-bap, Zagreb, 1990.g.

01

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za tvrtku LINDE PLIN, Mahično 2001.g.

02

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za tvrtku ZAGORSKI VODOVOD, Zabok, 2001.g.

03

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za HRVATSKE ŠUME; Šumariju Krasno kod Senja, 2001.g.

04

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za KARLOVAČKU PIVOVARU, Karlovac, 2002.g.

05

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za kamenolom i asfaltnu bazu IGM Tounj, Tounj, 2002.g.

06

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za TOPLANU d.o.o., Karlovac, 2002.g.

07

Operativni plan za provedbu mjera sprečavanja, širenja i ulanjanja iznenadnog onečišćenja u uvali Kremik, za Marinu Primošten, 2002.g.

08

Operativni plan za provedbu mjera sprečavanja, širenja i ulanjanja iznenadnog onečišćenja za Vinariju Benkovac, BADEL 1862 d.d. 2002.g.

09

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za PIPE-LIFE, Karlovac, 2003.g.

10

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za MOTEL ROGANAC, Duga Resa, 2003.g.

11

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za KAPLAST-EKO, Kupljensko, 2003.g.

12

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za trgovački centar TORNADO, Karlovac, 2003.g.

13

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za benzinsku postaju TIFON d.o.o., HDK u Karlovcu, 2003.g.

14

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za OPĆU BOLNICU OGULIN, u Ogulinu, 2003.g.

15

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša (opasna tvar amonijak) za KARLOVAČKU PIVOVARU, Karlovac, 2003.g.

16

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za Specijalnu bolnicu – Gerijatrija,
Duga Resa, 2003.g.

17

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša u slučaju iznenadnog onečišćenja u radničkom kampu Žuta Lokava, za BECHETL INTERNATIONAL, 2003.

18

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša RIBNJACI DRAGANIĆI, 2003.g.

19

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za HS-PRODUKT, Karlovac, 2003.g.

20

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za ASFALTNU BAZU, ASFALTI d.o.o. Jarče Polje, 2004.g.

21

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za trgovački centar ERA-TORNADO, u Jurovskom Brodu, 2004.g.

22

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za Kuna Corporationd.o.o. Oroslavje, 2005.g.

23

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za ADRIADIESEL, Karlovac.2005.g.

24

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za LANA KARLOVAČKA TISKARA, Karlovac, 2005.

25

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za svinjogojsku farmu Brodski Stupnik, Za ŽITO d.o.o., Osijek, 2005.

26

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za tvornicu pištolja HS-PRODUKT d.o.o., Karlovac, 2006.g.

27

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za TVORNICU DUHANA ROVINJ na lokaciji Kanfanar, 2006.g.

28

Operativni plan intervencija u zaštiti okoliša za ISTRAGRAFIKU na lokaciji Kanfanar, 2007.g.

 

ELABORATI ZA ISHOĐENJE VODOPRAVNE DOZVOLE I SL.

01

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Badel-vinoprodukt, Zagreb, 1990.g.

02

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Palma, Zagreb, 1990.g.

03

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Badel-bap, Zagreb, 1991.g.

04

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za tvornicu ABB Power Plants, Karlovac, 1992.g.

05

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Medicinski centar, Karlovac, 1993.g.

06.

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Dom zdravlja, Karlovac, 1995.g.

07

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za tvornicu ABB-TPT, Karlovac, 1997.g.

08

Idejna rješenja pročišćavanja otpadnih voda za 10 benzinskih postaja u Karlovačkoj županiji za INA-trgovinu d.d., 1998.g.

09

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za tvornicu motora ADRIADIESEL, Karlovac, 1998.g

10

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za LINDE PLIN, Mahično, 2001.g.

11

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Petrol trgovinu d.d. Zagreb, 2001.g.

12

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za tvornicu pištolja HS-PRODUKT d.o.o., Karlovac, 2002.g.

13

Operativni plan za provedbu mjera zaštite voda, za KARLOVAČKU PIVOVARU, Karlovac 2002.g.

14

Elaborat: «Racionalizacija potrošnje vode» za KARLOVAČKU PIVOVARU d.d., Karlovac, 2002

15

Idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda PEROJ, za PULA HERCULANEA Pula, 2002.g.

16

Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, za Vinariju Benkovac, BADEL 1862 d.d., 2002.g.

17

Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za predtretman otpadnih voda za Vinariju Benkovac, BADEL 1862 d.d., 2002.g.

18

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za tvornicu KAPLAST, Karlovac, 2003.g.

19

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za pogon BADEL 1862 na lokaciji Žitnjak u Zagrebu, 2003.g.

20

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za HOETLE KOLOČEP na lokaciji otok Koločep, 2004.g.

21

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, 2004.g.

22

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda za GUMA d.o.o., 2005.g.

23

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda iz kanalizacijskog sustava grada Zaboka za KOMUNALNO-ZABOK, d.o.o., 2005.g.

24

Plan gospodarenja otpadom za autoservis Štefi-Karlovac, 2006.g.

25

Plan gospodarenja otpadom za autoservis Moto centar d.o.o., Karlovac, 2006.g.

26

Plan gospodarenja otpadom za TDR., Kanfanar 2006.g

27

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda za Dom za psihički bolesne odrasle osobe Mirkovec d.o.o., 2006.g.

28

Plan gospodarenja otpadom za IGM TOUNJ., Tounj 2007.g

29

Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda za Županijsku bolnicu Zabok – Bračak., 2007.g.

30

Plan gospodarenja otpadom za ISTRAGRAFIKA, Kanfanar 2007.g

31

Plan gospodarenja otpadom za TAVERS, Ozalj 2008.g
32 Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za Veliko Trgovišće., 2008.g.
33 Elaborat zaštite okoliša za poslovnu zonu, Općina Višnjan, 2008.g.
34 Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole za grad Zabok., 2008.g.