BIOLAGUNA® | Interplan ekološki inženjering

biolaguna

 

BIOLAGUNA®

Kapacitet uređaja: od 2.000 do 100.000 ES (ekvivalentnih stanovnika)
Namjena: za naselja, općine, gradove, prehrambenu industriju

BIOLAGUNA® je najsuvremeniji način pročišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, pogotovo voda s promjenjivim dotocima i koncentracijama. Imaju prednost u svim parametrima po kojima se ocjenjuje efikasnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda : niska cijena izgradnje, najviši stupanj pročišćavanja i najniži pogonski troškovi. Koriste se za otpadne vode s pretežnim udjelom organskog opterećenja (npr. za gradove s jakom prehrambenom industrijom – mljekare, pivovare, klaonice ) i to za kapacitete 2.000 – 100.000 ES.Proces pročišćavanja u lagunama je nisko opterećen biološki proces s povratom ili bez povrata aktivnog mulja. Aeracija ja izvedena ” aeracijskim lancima ” koji    osiguravaju dobro promješavanje svih dijelova aeracijske lagune. U taložnim lagunama se taloži mineralizirani mulj koji se izvlači tek svakih 5 –10 godina. BIOLAGUNE®  se odlično mogu prilagoditi posebnim zahtjevima za uklanjanje dušičnih ili fosfornih spojeva.

Prednosti su sljedeće:

  • BIOLAGUNE prihvaćaju promjenjiva biokemijska i hidraulička opterećenja sa velikim rasponom oscilacija
  • Stupanj pročišćavanja u BIOLAGUNI je vrlo visok (do 98%) jer je proces najsličniji prirodnoj autopurifikaciji vodotoka
  •  Cijena izgradnje i opremanja BIOLAGUNE je do 30% niža od konvencionalnog uređaja
  • Održavanje BIOLAGUNE je znatno jeftinije jer praktički nema potrebe obrade viška mulja

BIOLAGUNE su kombinacija prirodnog postupka pročišćavanja otpadnih voda u vodotoku pri kojemu se unošenje kisika vrši preko površine vode iz okolnog zraka i konvencionalnog postupka unošenja kisika uz pomoć komprimiranog zraka. Načelno postoje BIOLAGUNE sa povratom aktivnog mulja (slične konvencionalnom uređaju uz znatno niža specifična opterećenja) i BIOLAGUNE bez povrata aktivnog mulja (potrebna veća površina). U praksi se često izvodi kao I faza rada BIOLAGUNA bez povrata aktivnog mulja, a povećanje opterećenja se prati dogradnjom povrata aktivnog mulja.

BIOLAGUNA u principu sadržava sljedeće objekte:

  • Pogonski objekt sa kompaktnim postrojenjem za fino mehaničko pročišćavanje vode sa aeriranim pjeskolovom i mastolovom, kompresorima i upravljačkim ormarom
  • Prvu aeracijsku lagunu sa aeracijskim sustavom i povratom ili bez povrata aktivnog mulja
  • Drugu aeracijsku lagunu za dovršetak procesa razgradnje organske tvari
  • Prvu i drugu taložnu laguna za taloženje viška mulja i prelijevanje čiste vode u recipijent

Nakon dostizanja visine sloja istaloženog mulja u taložnim lagunama većeg od0,5 mjedna od taložnih laguna se isključuje iz protoka, odvišna voda se ispumpava, a preostali mulj se prepušta prirodnom sušenju. To se obavlja ljeti, a u jesen se sa građevinskim strojem izvlači višak mulja iz taložne lagune. Za to vrijeme u funkciji je druga taložna laguna. Izvlačenje viška mulja se može očekivati u razdoblju od 10 godina.

Svježa otpadna voda ulazi u crpnu komoru (ako je potrebna) od kuda se potopljenim pumpama prebacuje na mehanički tretman. Mehaničko pročišćavanje se vrši na kompaktnom postrojenju za finomehaničko pročišćavanje otpadne vode. Mehanički pročišćena voda odlazi u I aeracijsku lagunu gdje se intenzivno aerira i miješa sa povratnim aktivnim muljem. Mješavina otpadne vode, zraka i aktivnog mulja prelazi preko taložne komore gdje se aktivni mulj istaloži i vraća na ulaz, dok otpadna voda prolazi u II aeracijsku lagunu gdje se dovršava proces pročišćavanja. Nakon toga slijede taložne lagune u kojima se taloži višak mulja, a izbistrena voda odlazi u recipijent.

GALERIJA SLIKA – POSTAVLJENI UREĐAJI